Technik elektroradiolog

Do zadań technika elektroradiologa, należy sprawowanie kontroli i obsługa aparatury elektromedycznej, wykonywanie określonych badań i zabiegów z zakresu szeroko pojętej diagnostyki obrazowej (m.in. RTG, Tomografia Komputerowa, Rezonans Magnetyczny, Mammografia, Badania Naczyniowe) jak i elektromedycznej (m.in. EKG, EEG, Audiometria, Spirometria), a także prowadzenie zalecanej przez lekarza radioterapii.

  W swojej pracy korzysta z wiedzy dotyczącej metod diagnostycznych wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie, promieniowanie gamma, protonowe i neutronowe, a także pole magnetyczne i ultradźwięki.

  Technik elektroradiologa współdziała w procesie archiwizacji otrzymanych danych diagnostycznych i ich obróbce, troszczy się o pacjenta i jego bezpieczeństwo w czasie wykonywania procedur diagnostycznych i terapeutycznych.

Organizacja nauki:

 Nauka trwa 2,5 roku (pięć semestrów). Kończy się uzyskaniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technika elektroradiologa. Nauka prowadzona jest w formie wykładów, laboratoriów, ćwiczeń w pracowniach specjalistycznych,  praktycznej nauki zawodu.

 Program zajęć obejmuje:
 • bezpieczeństwo i higienę pracy;
 • propedeutykę zdrowia;
 • psychologię z elementami socjologii;
 • język migowy;
 • pierwszą pomoc w stanach zagrożenia życia i zdrowia;
 • wychowanie fizyczne;
 • technologie informatyczne;
 • język obcy zawodowy;
 • anatomię i fizjologię;
 • podstawy patologii;
 • fizyczne i techniczne podstawy elektroradiologii i aparatury elektromedycznej;
 • diagnostykę obrazową;
 • diagnostykę elektromedyczną;
 • radioterapię;
 • anatomię radiologiczną;
 • pracownie rentgenografii;
 • pracownię elektrokardiografii;
 • pracownię mammografii;
 • pracownię EEG;
 • pracownię USG;
 • zajęcia praktyczne, praktykę zawodową.
Perspektywy zawodowe:

Absolwenci Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego mogą podjąć pracę przy obsłudze aparatów elektromedycznych i badaniach diagnostycznych w:

 • pracowniach diagnostyki rentgenowskiej;
 • pracowniach radiologii zabiegowej;
 • przychodniach, szpitalach;
 • sanatoriach;
 • zakładach radioterapii
 • pracowniach diagnostyki elektromedycznej prowadzącej badania: audiometryczne, ultradźwiękowe, elektrokardiologiczne, elektroencefalograficzne, elektromiograficzne, okulograficzne.
 Technik elektroradiolog posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • przygotowania bliższe pacjenta do badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii;
 • wykonywania prac związanych z przygotowaniem badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii;
 • wykonywania samodzielnie lub w zespole badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, pola magnetycznego, pierwiastków promieniotwórczych oraz badań w diagnostyce elektromedycznej;
 • analizowania poprawności wykonanych badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej, radioterapii oraz przygotowania badań do opisu przez lekarza;
 • wdrażania i koordynowania programu zapewnienia jakości w placówkach ochrony zdrowia w zakresie elektroradiologii.

 Technik elektroradiolog to osoba należąca do średniego personelu medycznego w placówkach opieki zdrowotnej, która posiada wiedzę i umiejętności z zakresu diagnostyki obrazowej i diagnostyki elektromedycznej oraz metod radioterapeutycznych.

Pliki do pobrania
Dla wygody Użytkownika serwis medykino.com.pl korzysta z plików cookies. View more
Akceptuję