Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych i zasad ich przetwarzania

               Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest Dyrektor Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu,  G. Narutowicza 53, 88-100 Inowrocław, tel. 52 357 62 22, poczta@medykino.com.pl

 

  1. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych proszę o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Marzanna Kujawa-Myśliwiec iod@mail.medykino.com.pl

 

  1. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

 

  1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (realizacji procesu kształcenia) wynikających z ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. – ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm). Ustawą z dnia 7.09 1991 o Systemie Oświaty (tj. dz. ustaw 2019 poz1481 z póź. zmianami oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o systemie informacji oświatowej (tj. dz. ustaw 2019r. poz. 1942) Z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych w tym przepisach archiwalnych.

 

  1. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.

 

  1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 

  • dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

  • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

  1. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Pani/Pana dane – jeśli będzie to konieczne, aby Administrator mógł świadczyć usługi, przy czym dane te będą przekazywane wyłącznie osobom i podmiotom, których Administrator upoważni  i którym zleci czynności przetwarzania danych, lub też wynika z obowiązku ustawowego administratora.

  2. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Niepodanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu o którym mowa w punkcie 4.

Dla wygody Użytkownika serwis medykino.com.pl korzysta z plików cookies. View more
Akceptuję