rekrutacja


Rekrutacja na rok 2019/2020

I N F O R M A C J A
o zasadach przyjęć na pierwszy rok nauki do
Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu
w roku szkolnym 2019/2020


Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu informuje, że w roku szkolnym 2019/2020 prowadzi nabór kandydatów na następujące kierunki:

 • TECHNIK MASAŻYSTA
 • TERAPEUTA ZAJĘCIOWY
 • TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH
 • OPIEKUN MEDYCZNY
 • TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ
 • TECHNIK ELEKTRORADIOLOG
 • OPIEKUNKA DZIECIĘCA
 • TECHNIK FARMACEUTYCZNY

Propozycje nowych kierunków:

 • ORTOPTYSTKA
 • HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA
 • ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA
 • PROTETYK SŁUCHU
 • OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA - kurs kwalifikacyjny

Zasady rekrutacji:

 1. O przyjęcie na semestr pierwszy do szkół wchodzących w skład centrum mogą ubiegać się absolwenci posiadający wykształcenie średnie, matura nie jest wymagana.
 2. O przyjecie do szkoły dla dorosłych mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 18 lat lub ukończą 18 lat w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę.
 3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na semestr pierwszy powinni złożyć:
  • zaświadczenie lekarskie wydane przez medycynę pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie
  • podanie (pobrane w sekretariacie szkoły lub wydrukowane ze strony internetowej szkoły) [pobierz]
  • kwestionariusz i życiorys przygotowany przez centrum (formularz można pobrać w sekretariacie szkoły lub wydrukowć ze strony internetowej szkoły) [pobierz],
  • świadectwo ukończenia szkoły
  • 2 zdjęcia legitymacyjne
 4. Dyrektor może odstąpić od powołania komisji, jeżeli liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do centrum jest mniejsza lub równa liczbie miejsc, którymi dysponuje centrum.
 5. Nabór na semestr jesienny odbywa się do końca sierpnia, a na nabór wiosenny do końca lutego. W przypadku dodatkowej rekrutacji terminy składania dokumentów ustala dyrektor.

Dodatkowe informacje o kierunkach znajdują się w dziale kierunki kształcenia

Dokumentację należy składać w sekretariacie szkoły przy ul. Narutowicza 53 .


Pliki do pobrania: