ortoptysta - ORT


Ortoptysta jest pracownikiem służby zdrowia, którego głównym obszarem zainteresowań jest narząd wzroku. Zawód ten jest integralną częścią okulistyki i strabologii. Ortoptyści zajmują się diagnozą i leczeniem niedowidzenia, zeza oraz zaburzeń widzenia obuocznego u dzieci i dorosłych. Wykonują oraz asystują w wielu badaniach okulistycznych.


Organizacja nauki:

Nauka trwa 2 lata (cztery semestry). Kończy się uzyskaniem państwowego tytułu ortoptystki. Nauka w szkole prowadzona jest w formie wykładów, ćwiczeń i zajęć praktycznych.


Program zajęć obejmuje:

 • działalność gospodarczą w ochronie zdrowia,
 • podstawy psychologii,
 • podstawy anatomii i patofizjologii,
 • pierwszą pomoc,
 • wybrane zagadnienia z pediatrii,
 • ochronę zdrowia i profilaktykę zdrowotną
 • metody i techniki pracy ortoptystki,
 • podstawy optyki,
 • badania ortoptyczne,
 • ćwiczenia ortoptyczne,
 • wychowanie fizyczne,
 • język migowy,
 • język obcy,
 • informatykę,
 • zajęcia praktyczne i praktykę zawodową.

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego mogą podjąć pracę m.in. w:

 • gabinety okulistyczne, ortoptyczne,
 • poradnie leczenia zeza,
 • poradnie neurookulistyczne,
 • szpitalne, oddziały okulistyczne.

Ortoptysta posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • wykonywania badań ortoptycznych i określonych badań okulistycznych,
 • prowadzenia ćwiczeń w niedowidzeniu i zaburzeniach widzenia obuocznego,
 • dobierania pomocy optycznych i nieoptycznych,
 • komunikowania się z pacjentem, lekarzem okulistą i zespołem terapeutycznym,
 • prowadzenia działań w zakresie profilaktyki ortoptycznej i okulistycznej.

Ortoptyści spełniają ważna rolę społeczną. Wykonują oraz asystują w wielu badaniach okulistycznych dotyczących utraty widzenia. Praca ortoptystki wymaga dużej odpowiedzialności oraz umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych w różnych grupach wiekowych. Nieodzownym aspektem pracy ortoptystki jest współpraca interdyscyplinarna, głównie z lekarzem okulistą.

Ortoptystka może również prowadzić własną działalność gospodarczą dotyczącą świadczenia usług medycznych w zakresie ortoptyki.


Pliki do pobrania: